Privatlivspolitik

PRIVACY POLICY AT GUNDAL

We only collect personal data when it is relevant to us, and we will only collect personal data if it is relevant to your activity at Gundal. When collecting, processing, and using your personal data, we always comply with all relevant and applicable legal regulations. We will only retain your personal data as long as we are legally obligated to do so, or as long as it is relevant for the purpose for which they were collected.

Information We Collect
If you wish to purchase and receive a product or service from us, we need to collect certain personal data to complete the transaction and to offer you our services. We use cookies, among other things, to keep track of the contents of your shopping cart while you use our webshop. We may collect information such as name, email address, postal address, delivery address (if different from postal address), phone number, and payment information.
Gundal collects and processes your personal data when you do the following:
– Visit our website
– Subscribe to our newsletter
– Send us questions, complaints, or feedback

Data Controller
The data controller for the collection, processing, and use of your personal data on www.gundals.dk is Andreas Gundal, Højagervej 6, 6623 Vorbasse.


Basis and Purpose of Processing
We collect your general contact information, such as name and address, to deliver the product or service you have purchased from us. We collect your email address to send you an order confirmation and a delivery confirmation. If, during the registration process or on our website, you have given us your consent, we use your email address to send you a newsletter. You can subscribe to and unsubscribe from the newsletter at any time. All newsletters also contain a link to unsubscribe. If the processing of personal data is based on your consent, you have the right to withdraw your consent at any time.
Your information (except your email address, if you have consented to its processing for the purpose of receiving offers) will be deleted 5 years after you have received your product or service.

Other Recipients of Personal Data
We do not sell your personal data to third parties, and we do not transfer your personal data to third countries. We host our website with Dandomain, which acts as our data processor. All personal data you provide on our website will be stored in Dandomain’s data centers. We use external companies as suppliers to deliver our services as best as possible. These external suppliers are data processors and, in some cases, process personal data in connection with their delivery of services to us. Our data processors only process personal data according to our instructions and in accordance with the legal requirements for data processors.
We have entered into data processing agreements with our data processors, which is our and your guarantee that they comply with applicable regulations regarding the protection of your personal data.

Your Rights

As the data subject, you have a number of rights that we must ensure are fulfilled at all times. You have the right to request the following from us:
• Access to and correction of your personal data
• Deletion of personal data
You also have the right to object to the processing of your personal data, and you have the right to lodge a complaint with a data protection authority. If you no longer wish for us to process your personal data, or for us to limit the processing of your personal data, you can also send us a request to mail@gundals.dk

PRIVATLIVSPOLITIK PÅ DANSK

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Gundal.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.
Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
Gundal indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– Besøger vores hjemmeside
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.gundals.dk er Andreas Gundal, Højagervej 6, 6623 Vorbasse.
Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.
Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.
Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos dandomain, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i dandomains datacentre.
Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata
Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til mail@gundals.dk.